Realisatie

JTNet bvba

Pagodenlaan 158/4
1020 Brussel

BTW BE 0525.887.181
RPM Bruxelles


Eigenaar

Belgium Cleaning Beeckaert bvba

Brusselstraat 213
1702 Groot-Bijgaarden

BTW BE 0664.931.733
RPM Bruxelles

GSM : 0 479 803 404

Hosting

SAS OVH

Rue Kellermann 2
BP 80157
59100 Roubaix
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

De gebruiker van de website erkent over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site. Hij of zij erkent ook dat hij of zij kennis heeft genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze te respecteren.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens, uitgevoerd vanaf de website “http://belgiumcleaningbeeckaert.be“, het onderwerp geweest van een verklaring aan de Nationale Commissie voor Gegevensverwerking en Vrijheden.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn browsersoftware. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie over het surfen van de gebruiker op de website vast te leggen. De gebruiker kan dit cookie deactiveren via de parameters die in zijn browsersoftware verschijnen.

De gebruiker heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben (artikel 34 van de wet “Informatique et Libertés”). Om dit recht uit te oefenen kan de gebruiker zich wenden tot de directeur van bovengenoemde publicatie.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Hetzelfde geldt voor de databanken die op de website voorkomen en die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in het wetboek van intellectuele eigendom (IPR).

De handelsmerken van de website-exploitant en zijn partners, evenals de logo’s die op de website staan, zijn geregistreerde handelsmerken (al dan niet semi-figuratief).

Voor de hyperlinks die in het kader van de website zijn opgezet naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, en in het bijzonder naar de partners, is vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleend.

De gebruiker die de website bezoekt, mag geen hyperlink naar deze sites plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de beheerder van de website.